Učenje i trema

Akupunktura povećava volju za rad, popravlja koncentraciju i olakšava pamćenje, pa se preporučuje deci i studentima sa teškoćama u učenju. Kod jače treme pri ispitivanju, pismenim i kontrolnim zadacima i na ispitu antistresogeni efekti akupunkture doprinose da se trema savlada i kontroliše, i što je najznačajnije, da se pokaže znanje.

Problemi u učenju

Problemi u učenju na koje akupunktura ima uticaj mogu se grubo podeliti u dve grupe:

1. teškoće u smislu bezvoljnosti za rad i slabe koncentracije

2. teškoće u učenju vezane za tremu od predstojećeg ispitivanja

Veći deo učenika i studenata nema problem sa tremom, već otežano uči zbog bezvoljnosti i slabe koncentracije. Akupunktura povećava volju za rad i time podstiče nedovoljno zainteresovane i bezvoljne da počnu da uče i istraju u tome. Ona povećava koncentraciju i samim tim doprinosi da se istraje u dužem učenju, a da se ujedno gradivo pamti bolje i lakše.

Sa druge strane, učenici imaju probleme u učenju zbog previsoke treme od ispitivanja koje tek treba da usledi. Trema može biti toliko izražena da znatno otežava i čak onemogućava učenje.

Za ove učenike su karakteristične pojave poput preterane brige, samokritičnosti i razmišljanja o negativnom ishodu na ispitivanju. Učenik/student zamišlja kako tokom ispitivanja daje pogrešne odgovore, priča ili piše besmislice, zamuckuje, crveni, blokira se, da mu se smeju, kritikuju ga ili kažnjavaju zbog loše ocene. To ga onemogućava da problemu pristupi na kontruktivan način odnosno da se učenjem smanji opasnost od ispunjenja zamišljenih loših situacija. Akupunktura svojim sedativnim i antidepresivnim efektima slabi takva razmišljanja i podstiče na kontruktivniji pristup problemu.

Trema tokom učenja se često manifestuje i u vidu tegoba nalik lupanju srca, mučnine, prolivaste stolice što dodatno otežava učenje. Ove tegobe su posledica preosetljivosti vegetativnog nervnog sistema. Akupunktura stabilizuje vegetativni nervni sistem, ublažava njegove reakcije i samim tim rešava pomenute tegobe.

Ispitna trema

Trema može da postoji tokom učenja i da ga otežava na prethodno opisan način, ali je mnogo češći i značajniji problem treme tokom samog ispitivanja (usmeno, test). Ona može imati tako velike razmere da dovede i do blokade, tako da učenik/student ne može da odgovori ni na najjednostavnija pitanja iako je gradivo dobro naučio. Trema tokom ispitivanja može da se manifestuje kao preterano uzbuđenje, strah, lupanje srca, ubrzano disanje, znojenje, crvenjenje, drhtanje...

Akupunktura podstiče na konstruktivno razmišljanje i pozitivan stav neposredno pre i tokom ispitivanja. Njen smirujući efekat omogućava da se simptomi treme umanje i da učenik/student može da se usredsredi na pitanja i odgovore i da pokaže maksimum svog znanja stečenog učenjem gradiva.

Akupunktura pored svih navedenih efekata koji umanjuju preteranu tremu ne utiče na umerenu, blagu tremu koja je prirodna i zdrava pojava. Mala trema je poželjna radi pozitivne motivacije za optimalnu pripremu za ispitivanje.

Broj tretmana i njihova učestalost se određuju individualno i zavisi od toga koliko su teškoće u učenju i/ili trema izražene. Opšta preporuka je da se uradi serija od osnovnih 10 tretmana a da se zatim odlučuje o eventualnom daljem nastavku terapije. Poželjno je pre težih ispitivanja od kojih učenik/student više strahuje uraditi 1 - 3 tretmana.

Primena akupunkture je jako korisna u periodu pripreme prijemnih ispita za srednju školu i fakultet. Većina učenika i roditelja prijemne ispite vide kao značajnu životnu prekretnicu i pridaju im veliki značaj. Osećaj pritiska da pokažu što bolji rezultat i da ne zakažu u tako odsudnom trenutku dovodi do toga da skoro svi učenici osećaju znatno jaču tremu nego uobičajeno. Primena akupunkture je korisna kako tokom perioda spremanja za izlazak na prijemni ispit i to u smislu povećavanja volje za učenje, koncentracije i samim tim lakšeg sticanja kvalitetnog znanja, ali i u smislu rasterećenja od jače treme na samom prijemnom ispitu.

Ispitna trema je zapravo jedan od oblika socijalne anksioznosti tako da se navedeni efekti akupunkture mogu na sličan način koristiti i u savladavanju socijalne anksioznosti i u drugim životnim situacijama kao što su poslovni sastanak, javni nastup, upoznavanje novih poznanika i partnera.