logo deco Niš, Dušanova 54 - 72, P.C. Dušanov Bazar, kula, II sprat, lokal 203
Tel: 018 528 310 | 064 11 97 423

English
logo_ deco spoj savremene i tradicionalne medicine

ZdRAVO MRŠAVLJENJE

GOJAZNOST

akupunktura

PoveĆana telesna teŽina nije samo estetski problem veĆ je i uzroČnik mnogih oboljenja koja ozbiljno ugroŽavaju zdravlje i Život Čoveka. PoviŠen krvni pritisak bolesti srca i krvnih sudova, ŠeĆerna bolest, stradanje koŠtanozglobnog aparata vrlo Često nastaju kao posledica nezdrave ishrane i viŠka kilograma.

trenutno aktuelna definicija "Gojaznost je najrasprostranjenija bolest savremenog Čoveka" ukazuje na to da je problem viŠka kilograma izuzetno Čest i da zahteva ozbiljniji pristup u reŠavanju uz pomoĆ i kontrolu lekara.

U specijalistiČkoj ordinaciji medicus sprovodimo 2 programa mrŠavljenja koji imaju za cilj SMANJENJE viŠka kilograma i odrŽavanje primerene telesne teŽine, ali i promenu Životnog stila u pogledu ishrane i fiziČke aktivnosti. 

klasiČNi Program mrŠavljenja

Zdravo mršavljenje

Za zdravo i uspeŠno mrŠavljenJe od najveĆe vaŽnosti su:

  • adekvatna redukciona dijeta  (dijeta za mrŠavljenje)
  • poveĆana fiziČka aktivnost

Dijeta je po definiciji pravilan naČin ishrane. U narodu je naziv dijeta u upotrebi vezan za redukcionu dijetu, Čiji je cilj redukcija tj. smanjenje telesne teŽine. Adekvatna dijeta za mrŠavljenje sadrŽi SVE VRSTE namirnicA (voĆe, povrĆe, meso, mleČni proizvodi, hleb i zamene...), i neophodne koliCine svih hranljivih materija (proteini, ugljeni hidrati, masti, minerali...).

Dijete za mrŠavljeNje koje se baziraju na jednoliČnoj ishrani i zabrani unosa odreĐenih hranljivih materija iscrpljuju organizam, oŠteĆuju zdravlje, a "rezultati" su kratkotrajni, i ubrzo dolazi do ponovnog gojenja. Zdrava ishrana podrazumeva unos odgovarajuĆe koliČine hrane, koji zavisi od telesne mase i dnevne fiziČke aktivnosti. Neophodno je da propisana koliČina odgovara dnevnim energetskim potrebama, usled Čega se adekvatna dijeta sastoji iz viŠe obroka (tokom dana) u manjoj koliČini. Potrebno je prilagoditi satnicu obroka, a sve u skladu sa individualnim karakteristikama, potrebama i obavezama (osobe koja se podvrgava novom naČinu ishrane).Cilj propisivanja dijete nije samo skidanje viŠka kILOgRAMA, veĆ i sticanje novih navika u ishrani odnosno napuŠtanje nepravilnog i nezdravog naČina ishrane. 

fiziČka neaktivnost nije samo uzrok gojaznosti veĆ i znaČajan faktor rizika za bolesti srca, ŠeĆernu bolest, osteoporozu i mnoge druge bolesti. Stoga je redovna i Umerena fiziČka aktivnost uslov uspeŠnog mrŠavljenja ali i uslov dobrog opeŠteg zdravstvenog stanja. Propisuje se program fiziČke aktivnosti u vidu kretanja (hodanje, trČanje, plivanje...) a sve u skladu sa individualnim sklonostima i opŠtim zdravstvenim stanjem.

U specijalistiČkoj ordinaciji MEDICUS pored izrade dijeta i preporuka u pogledu fiziČke aktivnosti, veoma je bitan nadzor lekara i redovno pracenje pacijenta tokom perioda drŽanja dijete. Redovne kontrole, najČeŠĆe jednom nedeljno, omoguĆAVAju praĆenje telesne teŽine i najizraŽenijih obima, sugestije u primeni dijete, ispravljanje eventualnih greŠaka, psiholoŠku podrŠkU I praĆenje opŠteg zdravstvenog stanja.

Program mrŠavljenja uz primenu akupunkture

dijeta

OVAJ Program PODRAZUMEVA I PRIMENU AKUPUNKTURE UZ PROPISANU DIJETU I FIZIČKU AKTIVNOST. DosadaŠnje iskustvo pokazuje da su rezultati primene ovog programa izvanredni naroČito kod pacijenata sa veĆim viŠkom KILOGRAMA .

Akupunktura olakŠava pacijentu da se pridrŽava dijete i podstiČe odreĐene mehanizme u organizmu koji doprinose mrŠavljenju.

  • smanjuje apetit (olakŠava drŽanje dijete)
  • psihiČki smiruje (veĆina gojaznih viŠe jede kad su nervozni)
  • poveĆava volju (veĆina gojaznih jako brzo odustaje od dijete i poveĆane fiziČke aktivnosti)
  • reguliŠe varenje i izbacivanje viŠka teČnosti (doprinosi zdravom mrŠavljenju)
  • ubrzava topljenje masti (masne naslage se gube najpre na mestima gde ih ima najviŠe)

Krajnji cilj programa jeste sticanje zdravih navika u ishrani i fiziČkoj aktivnosti, Što kasnije rezultuje odrŽavanjem postignute teŽine.

<< GLAVNI MENI deco Medicus e-mail
deco