logo deco Niš, Dušanova 54 - 72, P.C. Dušanov Bazar, kula, II sprat, lokal 203
Tel: 018 528 310 | 064 11 97 423

English
logo_ deco spoj savremene i tradicionalne medicine

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Fizikalna medicina i rehabilitacija je SpecijalistiČka grana medicine koja u leČenju primenjuje fizikalnu terapiju i vežbe. Termin "rehabilitacija" se odnosi na vraĆanje pacijenta u zdravo i funkcionalno stanje, odnosno stanje pre bolesti ili povrede.

Fizikalna terapija podrazumeva razliČite fizikalne procedure (metode leČenja): laser, ultrazvuk, struje, magnet, uv-ic-bioptron lampu, parafin, peloid, kupke...Ove procedure se baziraju na raznovrsnim oblicima energije poput elektriciteta, svetlosti, zvuka, magnetizama, toplote, mehaniČke energije itd. ZahvaljujuĆi sposobnosti primanja ovih oblika energije, u tkivima dolazi do pokretanja blagotvornih mehanizama koji efikasno deluju i dovode do izlecenja.

                                                                           

UpoŠĆeno gledano, u pitanju su biostimulativni mehanizami koji se pre svega odnose na Širenja krvih sudova, usled Čega dolazi do znaČajnog poboljŠanja cirkulacije. Bolja cirkulacija dovodi do bolje ishranjenost i vitalizacije tkiva, ali i eleminacije supstanci bola usled Čega se ostvaruje analgetski efekat. Ovi mehanizmi su dragoceni u lecenju, a fizikalna terapija ih naglo aktivira i maksimalno stimuliŠe, Što rezultuje brzim i uspeŠnim oporavkom i izleČenjem.

Fizikalna terapija se prvenstveno primenjuje u leČenju lokomotornog aparata (kosti, miŠiĆi, zglobovi, tetive, ligamenti) i nervnog sistema (periferni nervi i centralni nervni sistem), ali ima svoje mesto i u terapiji srČanih, vaskularnih i respiratornih bolesnika, leČenju steriliteta...

SPROVOĐENJE FIZIKALNE TERAPIJE

U zavisnosti od bolesti i stanja primenjuje se kombinacija nekoliko fizikalnih procedura, iz Širokog spektra koji je na raspolaganju lekaru (laser, ultrazvuk, struje, magnet, lampe, parafin, peloid, kupke...). NajČeŠe se sprovodi terapija kombinacijom tri procedure, pri Čemu je neophodno uraditi seriju tretmana, standardno deset, ali je moguĆe uraditi i pet ili petnaest tretmana u zavisnosti od razmera problema.

                                                                   

PraktiČno lekar pri prvom pregledu, na osnovu aktuelnog nalaza vrŠi izbor procedura za koje smatra da su u datom trenutku najdelotvornije. Svakog pacijenta treba razmatrati individualno i odrediti parametre: jaČinu i duŽinu procedure. Uz fizikalnu terapiju lekar pre ili kasnije uvodi i kineziterapiju, odnosno veŽbe, koje su neizostavni deo u leČenju u okviru fizikalne medicine i rehabilitacije.

Fizikalna terapija je bezbolna i bezbedna za pacijenta. Moze se sprovoditi svakodnevno sa vikend pauzom, ali postoji i moguĆnost realizacije terapijske serije na drugi ili treci dan. Neophodno je da pacijent izdvoji odeĐeno vreme, u proseku 30-45 minuta po tretmanu.

Postoje izvesna stanja kada ne treba sprovoditi fizikalnu terapiju (trudnoĆa, menstruacija, malignitet, poviŠena temperatura...), znaČajno je da lekar pri razgovoru sa pacijentom identifikuje ova stanja i odloŽi leČenje ukoliko je to potrebno.

Fizikalne procedure

LASER

Laser je vrlo moĆna fizikalna procedura koja se bazira na pojaČanoj svetlosnoj energiji. Laserski zrak je snop  usmerene, monohromatske svetlosti, odreĐene energije. U zavisnosti od snage odnosno koliČine energije koju emituju, laseri se primenjuju u razliČitim oblastima medicine (dermatologija, oftalmologija, fizikalna medicina, hirurgija).

U fizikalnoj medicini se primenjuju laseri male snage Čija energija prodire u telo, usled cega se pokreĆu mehanizmi koji deluju biostimulativno i podstiČu obnavljanje tkiva. Laser najbolje rezultate daje u leČenju otoka, bola, zapaljenskih stanja, oŠteĆenja koŽe i potkoŽnog tkiva, cirkulacije itd. Laseri velike snage, sa druge strane dovode do destrukcije tkiva pa se koriste u hirurgiji kao skalpeli.

laser
 • bol i ukoČenost u vratu i leĐima (cervikalni i lumbalni sindrom)
 • bol u ramenu, laktu i ruČnom zglobu (periartritis, epikondilitis, tendinitis)
 • istegnuĆa, uganuĆa, iŠČasenja, prelomi, kontuzije
 • sportske povrede
 • bolni i oteČeni zglobovi
 • bol i trnjenje u rukama i nogama (lumboiŠijalgija, cervikobrahijalgija)
 • bol i ukoČenost u kuku i kolenu (kokartroza, gonartroza, artritis)
 • povrede tetiva, miŠiĆa i ligamenata
 • neuropatija (neprijatne senzacije u stopalu i prstima)
 • sindrom karpalnog tunela, teniski lakat, petni trn
 • vanzglobni, degenerativni i zapaljenski reumatizam
 • sterilitet i priprema za inseminaciju i vantelesnu oplodnju
 • poremeĆaji periferne cirkulacije, rane

BIOPTRON LAMPA

bioptron_lampa

Savremena svetlosna terapija koja primenjuje polarizovanu svetlost vidljivog i infracrvenog dela spektra. Ovakve tehniČke karakteristike omoguĆuju prodor svetlosne energije kroz koŽu i potkoŽno tkivo i dejstvo na miŠiĆe, ligamente i tetive. Svetlost podstiČe cirkulaciju i obnavljanje tkiva, smanjuje otok, bol i zapaljenje. Dovodi do zarastanja rana, opuŠtanja zategnutih miŠiĆa... Primenjuje se u reumatologiji, fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji i sportskoj medicini. OdliČni su rezultati u leČenju svih vrsta rana, povrŠinskih povreda i u otklanjanju hroniČnog bola.

 • bol u vratu
 • bol u leĐima
 • fibromijalgija
 • spazam miŠiĆa
 • bol u misicima
 • miofibrozitis
 • otok
 • hroniČan bol
 • rane, oŽiljci, opekotine
 • sportske povrede
 • zapaljenje sinusa
 • povrede tetiva, misica, ligamenata
 • periartritis, entezitis
 • koŽne promene (akne, ekcem...)MAGNETOTERAPIJA

magnet

Magnetna terapija podrazumeva primenu magnetnog polja niske frekvencije u leČenju. Magnetno polje ima izuzetno jak biostimulativni efekat na tkiva koji ostvaruje dejstvom na nivou membrane celije. povecavajuci propustljivost i omogucavajuci brzu razmenu materija i vitalizaciju tkiva. Smanjuje otok, bol, zapaljenje, poboljŠava cirkulaciju i deluje miorelaksantno. Magnetno polje ima snazno regenerativno dejstvo tako da je indikaciono podruČje vrlo Široko.

 • povrede: iŠČaŠenje, uganuĆe, istegnuĆe, kontuzije
 • prelomi kostiju, pseudoartroza
 • bol i ukocenost u vratu i ledjima, trenjenje u rukama i nogama
 • reumatska oboljenja: zapaljenjska, degenerativna, vanzglobna
 • neuritis, polineuritis, radikulitis
 • ulkusi i rane razliČite geneze
 • bolno rame, teniski lakat, karpalni sindrom, petni trn
 • bol i ukocenost u kuku i kolenu
 • poremeĆaji periferne cirkulacije
 • lumboiŠiJalgija, cervikobrahijalgija, spondiloza
 • sterilitet, priprema za vantelesnu oplodnju i inseminaciju

ULTRAZVUK

ultrazvukPrimena zvuČne energije  frekvencije veCe od 20000 Hz u terapijske svrhe. Deluje mehaniČki kao mikromasaŽa tkiva, toplotno i hemijski usled Čega poboljŠava cirkulaciju, a samim tim i metabolizam oŠteCenog tkiva Što dovodi do povoljnog bioloŠkog dejstva i konaČno ubrzanog i kvalitetnog leČenja.

 • cervikalni i lumbalni sindrom
 • koksartroza, gonartroza
 • kontrakture zglobova
 • osificirajuci miozitis
 • spondiloza, lumbago, iŠijas
 • entezitis, tendinitis, burzitis
 • periartritis ramena, teniski lakat, petni trn
 • povrede miŠiĆa, tetiva, ligamenata, zglobova
 • sportske povrede
 • kontuzije, distenzije, distorzije, luksacije
 • dekubitis i varikozni ulkusi

ELEKTROTERAPIJA

Elektroterapija podrazumeva primenu elektriČne energije u leČenju. Struja se dobija pomoĆu savremenih elektromedicinskih aparata, a terapijska procedura je potpuno bezbolna i bezopasna. NajČeŠĆe se primenjuju galvanska, dijadinamiČna i interferentne struje, tens, elektrostimulacija... Efekti na tkivo su razliČiti: smanjenje bola, poboljŠanje cirkulacije i ishrane tkiva, smanjenje otoka i zapaljenja, zategnutosti miŠiĆa. Zavisno od poremeĆaja i specifiČnosti nalaza pacijenta lekar odreĐuje vrstu i karakteristike elektroterapije.

Interferentne struje se mogu primeniti kao bipolarne (2 elektrode) i kvadripolarne (4 elektrode). Glavna odlika ove struje je dubinski efekat, tako da se mogu primeniti kod oŠteĆenja dubljih struktura (kiČmeni stub, kuk, koleno). Primenjuju  se nakon povreda: uganuca, istegnuca, iscasenja, kod preloma su od velikog znacaja jer stimulisu stvaranje mladog kostanog tkiva, kontrakture, vratni i lumbalni sindrom, neuralgije, zapaljenski, degenerativni i vanzglobni reumatizam...

                                               

DijadinamiČne struje u zavisnosti od modulacije dovode do poboljŠanja cirkulacije i odliČnog analgetskog efekta. Moguca je primena dve modulacije paralelno pri cemu se ostvaruje maksimalni dvostruki (troficki i analgetski) efekat.  Koriste se u lecenju radikulopatija i neuralgija (cervikobrahijalgija, lumboisijalgija...), artroza, artritisa, periartritisa ramena i kuka, entezopatija, povreda, algodistrofija...

Galvanska struja vrlo intenzivno Širi krvne sudove i pojaČava cirkulaciju pa se primenjuje kada je neophodno znaČajno ishraniti tkiva (kod bolnih nerava - lumboiŠijalgija, cervikobrahijalgija). Moze se primeniti u kombinaciji sa lekom i u tom sluČaju govorimo o elektroforezi. PraktiČno tok struje uvodi lek kroz koŽu u tkivo. Ostvaruje se dvostruko dejstvo leka i struje.

                                                

Elektrostimulacija podrazumeva eksponencijalne impulsne struje koje aktiviraju muskulaturu (veŠtaČki izazivaju miŠiĆne kontrakcije) koja je neaktivna usled oŠteĆenja perifernih nerava (najČeŠĆe usled povreda koje dovode do delimiČne ili potpune sekcije nerva). Aktiviranje denervisanih miŠiĆa je od velikog znaČaja jer se spreČava njihova atrofija u periodu dok ne dodje do regeneracije nerva i prirodnog puta razdraŽivanja miŠiĆa. Primenjuju se bipolarna i monopolarna tehnika u zavisnosti od grupe miŠiĆa kod koje se Želi izazvati kontrakcija.

Sa elektrostimulacijom treba poČeti sto ranije, najbolje odmah nakon oŠteĆenja perfernog nerva, jer se atrofija vrlo brzo razvija. Uporno je treba sprovodititi dokle god postoje znaci oporavka nerva.                                                                                

TENS je elektroterapija koju karakteriŠe snaŽan analgetski efekat

KINEZITERAPIJA

Kineziterapija podrazumeva leČenje pokretom, odnosno veŽbom. Aktiviranjem muskulature poboljšava se cirkulacija i ishranjenost tkiva, povecava se fleksibilnost mekih tkiva i dolazi do jaČanja miŠiĆa, sto sve zajedno povoljno utiČe na proces izleČenja. VeŽbe izvodi pacijent samostalno i u tom sluČaju govorimo o aktivnim veŽbama. MeĐutim, nekada je neophodna pomoĆ terapeuta u manjoj ili veĆoj meri i tada govorimo o potpomognutim ili pasivnim veŽbama (pokrete samo izvodi terapeut).

                       

VeŽbe mogu biti usmerene na poveĆanje pokretljivosti (npr. nakon skidanja gipsane imobilizacije kada usled duŽeg perioda bez aktivnosti, dolazi do skraĆenja tetiva i ligamenata pa je potrebno povratiti njihovu elastiČnost i sanirati ograniČenu pokretljivost u zglobovima) i na povecanje miŠiĆne snage (npr. ojaČani miŠiĆi leĐa u velikoj meri rastereĆuju kiČmeni stub i preveniraju potencijalne tegobe).

Vrlo je vaŽno da lekar, u zavisnosti od stanja pacijenta, u pravom trenutku uvede adekvatne veŽbe. KljuČno je najpre obezboliti pacijenta, a zatim krenuti sa kineziterapijom.

                   

HIDROTERAPIJA

Hidroterapija je primena vode u lecenju. Vodu kao medijum karakterisu znacajna svojstva, pre svega termicka i mehanicka, sto je uz relatvno laku primenu namece kao vrlo efikasan oblik lecenja.  Zahvaljujuci odlicnim termickim karakteristikama voda se primenjuje za rashladjivanje i zagrevanje tela i tom slucaju se prakticno primenjuje kao termicki agens odnosno kao hidrotermoterapija.

                 

Sa druge strane mehanicka svojstva se odnose na hidrostaticki pritisak i potisak. Telo uronjeno u vodu prividno gubi na tezini sto je blagotvorno kod uvodjenja pacijenata u prve aktivnosti nakon povreda. Vezbe u vodi ulivaju sigurnost pacijentu, nema straha od pada i povrede, viskoznost vode omogucuje lagane pokrete...Samo vezbanje u vodi je prakticno kombinacija hidro i kineziterapije i u tom slucaju govorimo o hidrokineziterapiji.

Hidroterapijske procedure su kupke koje mogu biti opste (celo telo u vodi), lokalne (samo deo tela, ruke ili noge), bazeni, tusevi..

<< GLAVNI MENI deco Medicus e-mail
deco